ธรรมยาตรา ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ธรรมยาตรา ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5

ธรรมยาตรา ปีที่ 7 รักษ์บวร รักศีล 5

กิจกรรม ธรรมยาตรา ปีที่ 7 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชามหาปูชนียาจารย์ ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2562 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากเทศกาลเริ่มศักราชใหม่ พ.ศ.2562 องค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์การพุทธโลก (พล.) ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราฯ ในระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2562 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชามหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5”

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตามหลักธรรมอปจายนมัย ทำให้สังคมไทยสงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสืบสานพุทธประเพณี
 2. เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
 3. เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
 4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)
 5. เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 6. ส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้ประเทศชาติ

เส้นทางพระผู้ปราบมาร

เส้นทางพระผู้ปราบมาร คือ เส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของท่านจึงพร้อมใจสถาปนาสถานที่ 7 แห่งขึ้นเป็นสถานที่สำคัญในเส้นทางพระผู้ปราบมาร

 1. สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ตั้งอยู่บนแผ่นดินดอกบัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 2. สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่า จะบวชตลอดชีวิต ณ คลองบางนางแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 3. สถานที่เกิดในเพศสมณะ ณ วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. สถานที่เกิดด้วยกายธรรม ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 5. สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมครั้งแรก ณ วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 6. สถานที่ค้นคว้าวิชชาธรรมกาย ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร
 7. สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บทความอื่นๆในหมวดนี้