โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ.2562

 • อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ.2562
 • รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี

#บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย #บวชฟรี ตั้งใจดี ได้บุญเยอะ

ปิดเทอมภาคฤดูร้อนปีนี้ พบกับความสนุกสดใส ได้เพื่อนใหม่มากมาย จะเป็นปิดเทอมที่แตกต่าง จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พบกับภาพยนตร์ 3 มิติ 14 เรื่อง, นิทรรศการสุดพิเศษ, ประกวดสุนทรพจน์ ชิงทุนการศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย มาสร้างสรรค์ช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นชายแท้ อายุ 10 - 18 ปี
 2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
 3. มีสุขภาพแข็งแรง
 4. ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

กำหนดการ

 • วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 เข้าโครงการ
 • วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
 • วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 พิธีตักบาตรสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุทธานี
 • วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 จบโครงการ

เบอร์โทรติดต่อบรรพชาสามเณร จังหวัดต่างๆ

ลำดับที่ จังหวัด ชื่อ - ฉายา หมายเลขโทรศัพท์
01. สมุทรปราการ พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก 089-669-9103
02. กรุงเทพฯ พระมหาสุพจน์ สุวโจ 083-243-1800
03. อยุธยา พระธีรพงษ์ ธีรวํโส 095-490-7246
04. ลพบุรี พระวัชระ ฐิตสํวโร 088-227-8147
05. ปทุมธานี พระศรีรัตน์ โชติรตโน 086-814-2144
06. ชัยนาท พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม 085-045-4625
07. นครปฐม พระครูใบฏีกาอรรถ สุจิตฺโต 083-540-6653
08. นนทบุรี พระกล้า จิตฺตรกฺโข 083-540-6402
09. สระบุรี พระไพศาล โชติญาโณ 081-431-6399
10. สิงห์บุรี พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร 065-395-6388
11. อ่างทอง พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร 065-395-6388
12. ราชบุรี พระมหาไสว สุวณฺณภาโส 086-493-6636
13. กาญจนบุรี พระครูสมุห์พิสิษฐ์ สุภทฺทวํโส 083-540-6605
14. ประจวบคีรีขันธ์ พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก 089-794-0305
15. สุพรรณบุรี พระครูปลัดทวี พฺรหฺเทโว 083-540-6604
16. สมุทรสงคราม พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก 086-766-8240
17. สมุทรสาคร พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก 083-540-8077
18. เพชรบุรี พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ 062-824-6397
19. จันทบุรี พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ 081-575-4373
20. ระยอง พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ 086-322-3496
21. ปราจีนบุรี พระมหาธีรากานต์ สมปญฺโญ 082-450-9913
22. สระแก้ว พระประจักษ์ ชยมงฺคโล 083-540-4623
23. ตราด พระมหาวันชนะ ญาตชโย 089-770-0821
24. ฉะเชิงเทรา พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม 086-477-0829
25. นครนายก พระจิรศักดิ์ จิรรตโน 089-777-1132
26. ชลบุรี พระมหาณัฐพงศ์ มณิสุโข 081-536-9399
27. สุราษฎร์ธานี พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์ 081-629-3128
28. ภูเก็ต พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต 085-062-8888
29. ชุมพร พระพันดิษฐ์ ยติวํโส 089-470-3368
30. ระนอง พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล 089-439-3929
31. นครศรีธรรมราช พระมหาคมเพชร ธมมฺวชิโร 082-332-4596
32. กระบี่ พระศศิพงศ์ สิริรตโน 093-678-3457
33. พังงา พระมหาทวี อินฺทโชโต 084-556-2609
34. ตรัง พระปราโมทย์ อติปุญฺโญ 081-596-6833
35. ปัตตานี พระจิระศักดิ์ คุณสกฺโก 085-080-9184
36. สงขลา พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 093-678-3457
37. ยะลา พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ 081-478-2699
38. นราธิวาส พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ 084-300-9995
39. สตูล พระประกิจ ปโยโค 087-394-1431
40. พัทลุง พระบัญชา ปญฺญาวโส 087-226-6142
41. แพร่ พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชฺโช 086-556-6314
42. เชียงราย พระวินัย ฐิตวินฺโย 089-777-1132
43. แม่ฮ่องสอน พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน 081-530-1954
44. เชียงใหม่ พระครูวาปีวรมานิต 062-405-7072
45. ลำพูน พระณัฐพงษ์ กตปุญฺโญ 086-455-0592
46. ลำปาง พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต 083-540-4877
47. น่าน พระสมุห์อุกฤษฏ์ พฺรหฺมํโส 083-540-4602
48. พะเยา พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย 084-697-5015
49. นครสวรรค์ พระทุเรียน 099-414-1582
50. ตาก พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก 085-132-2048
51. กำแพงเพชร พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 089-746-9083
52. พิษณุโลก พระยอ สุทธจิตฺโต 082-358-4741
53. พิจิตร พระวิรัตน์ ทิฏฺฐรตโน 081-973-6974
54. อุตรดิตถ์ พระอรรถชาติ อตฺถชาโต 089-787-4546
55. เพชรบูรณ์ พระสมคิด สีลคุตฺโต 089-404-5272
56. อุทัยธานี พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม 089-777-7792
57. นครราชสีมา พระ​พิทักษ์​ ฐิ​ต​มโน 091-861-7232
58. อุดรธานี พระมหาสุพล สุพโล 081-672-2276
59. ชัยภูมิ พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท 081-592-6631
60. หนองคาย พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส 064-524-6959
61. มุกดาหาร พระมหาธีระ นาถธมฺโม 081-300-3580
62. อุบลราชธานี พระมหา ดร.เสถียร สุวณฺณฐิโต 081-420-6772
63. สกลนคร พระเชิด กญฺตปญฺโย 081-564-5204
64. บุรีรัมย์ พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร 085-415-4455
65. สุรินทร์ พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร 085-415-4455
66. อำนาจเจริญ พระอนุชา อภิชาโต 083-1281854
67. บึงกาฬ พระชานนท์ ชานนฺโท 088-504-7977
68. ร้อยเอ็ด พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก 083-540-6367
69. มหาสารคาม พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต 083-540-6416
70. เลย พระชัชวาล ทิตฺตมงคฺโล 085-184-5734
71. ขอนแก่น พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย 083-666-9960
72. ศรีสะเกษ พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส 089-628-0112
73. กาฬสินธุ์ พระมหา ดร.สมชาย คณิสฺสโร 089-775-6779
74. นครพนม พระมหากมลชัย กมโล 083-360-7170
75. ยโสธร พระมหาธานนท์ เวคชโย 088-647-5888
76. หนองบัวลำภู พระภูวนาถ ฉนฺทสโร 087-856-8806

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้