วัดพระธรรมกายมอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์กว่า 200,000 รายการ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายมอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์กว่า 200,000 รายการ

วัดพระธรรมกายมอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์กว่า 200,000 รายการ

โดยพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายถวายมหาสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 56,000 รูป มอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์ ช่วยผู้ประสบภัยจากโควิด-19 กว่า 200,000 รายการ

ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษย์ฯ ได้ตั้งโรงทาน ตั้งตู้พระทำนำสุข มอบเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่วัดทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง  คณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  รวมถึงคณะสงฆ์กัมพูชา คณะสงฆ์ลาว คณะสงฆ์และประชาชนเมียนมา  โรงพยาบาลในประเทศไทย 28 แห่ง โรงพยาบาลในประเทศจีน 2 แห่ง

ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่าปัจจุบันที่กำลังมีการระบาดรอบใหม่  วัดพระธรรมกายได้จัดถวายมหาสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 55,995 รูป ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน พ.ศ.2564 และ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 รวมเป็นเงิน 16,548,600 บาท  และร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ภาคีเครือข่ายคณะศิษย์ ฯ ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี  ส่งความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ อาหารปรุงสุกใหม่พร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบเตียงแก่โรงพยาบาลสนาม  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยโควิด-19 หน่วยงานราชการ ส่วนงานปกครองท้องถิ่น คณะสงฆ์ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และใกล้เคียง รวมกว่า 200,000 รายการ มูลค่า 14,813,490 บาท  รวมความช่วยเหลือทั้งสิ้น 31.3 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้