ชี้แจงกรณีมีผู้กล่าวหาว่าธรรมกายไม่ใช่พุทธ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ชี้แจงกรณีมีผู้กล่าวหาว่าธรรมกายไม่ใช่พุทธ

ชี้แจงกรณีมีผู้กล่าวหาว่าธรรมกายไม่ใช่พุทธ

วัดพระธรรมกายเริ่มสร้างวัดเมื่อวันมาฆบูชา ปี พ.ศ.2513 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ.2520 ได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตามลาดับ ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรประจำกว่า 4,000 รูป มีสาธุชนและลูกศิษย์วัดจำนวนหลายล้านคน

วัดพระธรรมกาย มีกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาก และสร้างคุณูปการต่อพระศาสนาและสังคมไทยหลายประการ อาทิ

  1. ทอดผ้าป่าแด่ 323 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้ ถวายปัจจัยและอาหารตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นประจำทุกเดือน ทำติดต่อกันมา 11 ปีแล้ว จำนวน 121 ครั้ง และตั้งกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ทุกเดือนด้วยเช่นกัน มีส่วนเสริมสร้างกำลังใจแก่คณะสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างมาก
  2. สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี สำนักเรียนวัดพระธรรมกายสอบบาลีสนามหลวงได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศกว่า 10 ครั้ง และจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และถวายทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่นเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 มีส่วนสร้างความตื่นตัวในการศึกษาพระบาลีอย่างมาก
  3. ร่วมมือกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศจัดโครงการอุปสมบท 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปีละ 2 ครั้ง ในภาคฤดูร้อนและภาคพรรษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นการกระตุ้นรักษาธรรมเนียมการบวชเข้าพรรษาซึ่งได้ลดน้อยไปมากแล้วตามเมืองใหญ่ และทำให้มีพระภิกษุในโครงการ เมื่อออกพรรษาแล้วมีศรัทธาบวชต่อไม่สึก อยู่จำพรรษาเป็นกำลังของคณะสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วประเทศหลายหมื่นรูป ช่วยแก้ปัญหาวัดร้างและการขาดแคลนศาสนทายาทได้อย่างมาก
  4. เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างได้ผล มีวัดสาขาในต่างประเทศจำนวน 85 แห่ง ใน 33 ประเทศ มีโครงการบรรพชาอุปสมบทชาวต่างประเทศปีละหลายร้อยรูป มีความสัมพันธ์กับองค์กรพุทธในประเทศต่างๆอย่างแนบแน่นกว้างขวาง

ฯลฯ

เป็นเรื่องแปลกที่วัดซึ่งสร้างมาแล้ว 45 ปี มีผลงานมากมายจนเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาคณะถึง 6 รูป กลับถูกกล่าวหาว่าไม่ใช่พุทธ น่าคิดว่าเหตุผลที่แท้จริงมาจากความอิจฉาริษยาที่เห็นทางวัดทำงานได้ผลสำเร็จมากเกินไปหรือไม่

ข้อกล่าวหาประมวลสรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้

ข้อกล่าวหา 1 ไม่นับถือพระพุทธเจ้า วางตัวใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า

ความจริง ข้อกล่าวหานี้ไร้สาระและไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิง ในการทำกิจกรรมต่างๆที่วัดพระธรรมกาย ก่อนเริ่มและหลังเลิกกิจกรรม จะมีการบูชาพระรัตนตรัย “ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ...” ทุกครั้ง ทางวัดอบรมสั่งสอนประชาชนให้เคารพบูชาพระรัตนตรัยอย่างยิ่ง

ข้อกล่าวหา 2 สอนคำสอนที่ผิดเพี้ยน ไม่สอนสติปัฏฐาน 4 อริยสัจ 4 อริยมรรคมีองค์ 8 และวิปัสสนากรรมฐาน

ความจริง วัดพระธรรมกายสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ พระภิกษุสามเณรของวัดพระธรรมกายสอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดของประเทศกว่า 10 ครั้ง มีการเรียนพระอภิธรรมสอบได้มากที่สุดของประเทศ และสนับสนุนให้สาธุชนศึกษาพระไตรปิฎก สมถวิปัสสนากรรมฐาน อย่างเป็นระบบ หนังสือธรรมะของทางวัดกล่าวถึงอริยสัจ 4 อริยมรรคมีองค์ 8 สติปัฏฐาน 4 วิปัสสนากรรมฐาน และหลักธรรมอื่นๆมากมาย

ผู้กล่าวหาหากไม่ใช่เพราะไม่รู้แล้วเที่ยวกล่าวหา ก็เพราะมีเจตนาใส่ร้ายป้ายสี

ข้อกล่าวหา 3 สร้างจารีตใหม่ให้พระใส่เสื้อ

ความจริง พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายมีการนุ่งห่มสบงจีวรอย่างเป็นระเบียบ งดงาม เป็นที่ชื่นชมของสาธุชนโดยทั่วไป มีเพียงเจ้าอาวาสที่ท่านอายุ 71 ปีแล้ว ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ จะมีอาการสะท้านเมื่อถูกลมจึงต้องสวมอังสะแขนยาวไว้ข้างในก่อนครองจีวร เหมือนพระไทยที่ไปเผยแผ่ในเมืองหนาวหิมะตก ก็ต้องใช้อังสะแขนยาวเช่นกัน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตด้วยเหตุแห่งสุขภาพ

ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ถ้าไม่จำเป็นจริงๆคงไม่มีใครอยากใส่อังสะแขนยาวให้ร้อนเพิ่มขึ้น

ข้อกล่าวหา 4 โจมตีเจ้าอาวาสหาว่า ฆ่าคน เสพเมถุน ฯลฯ

ความจริง เป็นการกล่าวหาเลื่อนลอยที่ไร้สาระพยานหลักฐานโดยสิ้นเชิง พระพุทธองค์ตรัสว่า “ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วม” คนอยู่ด้วยกันนานๆใครมีนิสัยอย่างไรจะรู้กันหมดปิดไม่มิด พระภิกษุวัดพระธรรมกายที่สำเร็จการศึกษาทางโลกสูงตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีหลายพันรูป สละความสำเร็จความสะดวกสบายทางโลกออกบวชเพราะมีเจ้าอาวาสเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจในการบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา ถ้าเจ้าอาวาสเป็นอย่างข้อกล่าวหา ท่านเหล่านี้ซึ่งบวชอยู่ในวัดมาแล้วท่านละหลายสิบปี ทำไมจะไม่รู้ แล้วท่านจะบวชอยู่ทำไม

แต่นี่ แม้จะมีข้อกล่าวหาโจมตีเจ้าอาวาสมากมาย พระภิกษุและญาติโยมวัดพระธรรมกายก็ไม่ได้หวั่นไหว คงยืนหยัดเดินหน้าทำความดีเรื่อยไป เพราะทราบดีว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสี ตัวตนเจ้าอาวาสที่แท้จริง ท่านไม่เอาอะไรมุ่งแต่การปฏิบัติธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอดชีวิต

ผู้กล่าวหามี 2 แบบคือ พวกแรก คือ ผู้ที่เจตนาใส่ร้ายเพื่อทำลายศรัทธา ทำลายภาพลักษณ์ผู้นำของวัด เพราะเห็นว่าวัดทำงานเผยแผ่ได้ผลมากเกินไป พวกที่สอง คือ ผู้ไม่รู้ความจริง ฟังเขาว่ามาก็หลงเชื่อกล่าวหาตามเขาไป

ข้อกล่าวหา 5 วัดพระธรรมกายใช้เงินซื้อพระผู้ใหญ่หมดประเทศแล้ว มุ่งกลืนพระพุทธศาสนาในประเทศทั้งหมด

ความจริง ข้อกล่าวหานี้เป็นการดูหมิ่นการคณะสงฆ์ไทยอย่างรุนแรง พระผู้ใหญ่แต่ละรูปบวชมา 50 – 70 ปี อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาไม่มีทางที่ใครจะเอาเงินไปซื้อท่านให้ทำลายพุทธได้ และไม่มีทางที่ใครจะมากลืนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยทั้งสี่หมื่นกว่าวัดให้กลายเป็นอื่นไปได้ ใครที่คิดทำ คนนั้นถ้าไม่ใช่คนโง่ ก็เป็นคนบ้า เหนื่อยเปล่า ตายเปล่า

ชีวิตคนเราสั้นนัก อีกไม่กี่สิบปีก็ตายจากโลกนี้กันไปหมดแล้ว อย่ามามัวอิจฉา หาเรื่องใส่ความกันเลย ช่วยกันทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมให้สังคมไทยสงบร่มเย็นกันดีกว่า

บทความอื่นๆในหมวดนี้