วัดพระธรรมกายปฏิเสธการกล่าวอ้าง กรณีชัยชนะของ อำนาจ เกษตรพัฒนา ต่อ ซูชิหมิง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายปฏิเสธการกล่าวอ้าง กรณีชัยชนะของ อำนาจ เกษตรพัฒนา ต่อ ซูชิหมิง

วัดพระธรรมกายปฏิเสธการกล่าวอ้างในเฟซบุ๊กชื่อ "เรา รัก ธรรมกาย" กรณี “ชัยชนะของนักมวยไทยต่อนักมวยจีน”

ตามที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558 คอลัมน์ บันทึกหน้า 4 ลงข่าวกรณีวัดพระธรรมกายเกี่ยวข้องกับชัยชนะของนักมวยไทยต่อนักมวยจีน ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่ในเฟซบุ๊กผู้ใช้ชื่อ เรา รัก ธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อความของวัดพระธรรมกาย แต่เป็นข้อความของผู้ใช้ชื่อในเฟซบุ๊ก เรา รัก ธรรมกาย ซึ่งไม่ใช่พระภิกษุ สามเณร  ลูกศิษย์วัด หรือกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด ทั้งนี้ วัดพระธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ลูกศิษย์วัด และกัลยาณมิตรทั่วโลก ล้วนเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติสมควรแก่ธรรมตามเพศภาวะ และสถานะของตนเอง ยึดมั่นใน “โอวาทปาฏิโมกข์” คือ 1.ไม่ว่าร้ายใคร (อะนูปะวาโท) 2.ไม่ทำร้ายใคร (อะนูปะฆาโต) 3.สำรวมระวังในศีลของตน (ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร)

จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบ และขอให้ท่านช่วยเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องต่อสาธารณะชนและวิญญูชนทั้งหลายด้วย

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

11 มีนาคม 2558

บทความอื่นๆในหมวดนี้