เจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

เจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์

เจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ให้เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันดีงาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระมหาเถรานุเถระผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ครั้งนี้ เจ้าอาวาสวัดสาขาในต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนา แต่งตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 4 รูป ดังนี้

  1. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ "พระวิเทศภาวนาจารย์ สป.วิ."
  2. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ เบลเยี่ยม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ "พระภาวนาธรรมวิเทศ สย.วิ."
  3. พระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ "พระวิเทศภาวนาธรรม สย.วิ."
  4. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ในราชทินนามที่ "พระวิเทศธรรมาภรณ์ สย."

บทความอื่นๆในหมวดนี้