งานแถลงข่าว ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

งานแถลงข่าว ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4

งานแถลงข่าว ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4

สำนักพุทธฯ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดแถลงข่าว ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 “ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) และวัดพระธรรมกาย จัดงานแถลงข่าว ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 “ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก”  ณ สตูดิโอ สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของโครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ร่วมด้วย พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ประชาสัมพันธ์โครงการธุดงค์ธรรมชัย, ดร.สมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และคุณเพียงใจ โรจนสินวิไล กรรมการบริหารห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์

พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า “การจัดโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบุชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการประกาศกตัญญูกตเวทิตา ที่เหล่าศิษยานุศิษย์มีต่อหลวงปู่สด จนฺทสโร ผู้สืบสานวิชชาธรรมกายมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำมาเผยแพร่ต่อพระสงฆ์ และญาติโยมศรัทธาสาธุชน ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติให้เข้าถึงความสุขความสงบตามแนวทาง ตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในช่วงเวลาที่คณะสงฆ์ออกเดินธุดงค์ 27 วันนี้ เป็นช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดบุญกุศลทั้งในส่วนของการให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และต้องตามมงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลายๆมงคล ใน 38 มงคล

ทาน คือ การให้ การบริจาควัตถุสิ่งของ การถวายความอุปถัมภ์ปัจจัยสี่แก่พระสงค์จำนวน 1,130 รูป ก็ดี การให้อภัย การให้โอกาสซึ่งกันและกันก็ดี การแนะนำ การบอกแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปในแนวทางของความสุขความเจริญก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้ทานเช่นกัน ส่วนการรักษาศีล ที่ทำให้เกิดการให้อภัยกัน เกิดการเสริมสร้างความมั่นคงในหลายๆด้าน โดยเฉพาะศีล 5 ถ้ารักษาได้ ก็จะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตนเองและผู้อื่น ซึ่งศีล 5 นี้ คือ หลักคำสอนที่สอนให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธ ให้งดเว้นจากการทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี ให้ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อให้ครอบครัว สังคม ชาติ และ บ้านเมืองมีความสามัคคี

โครงการธุดงค์ธรรมชัยนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมคนในสังคมให้มีความรักใคร่ปรองดองกันตามหลักของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการเห็นชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัคสมานสามัคคีกัน ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่คนไทยด้วยกัน ฉะนั้น โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่เสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีงามให้แก่สังคมไทยและสังคมโลก”

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ประชาสัมพันธ์โครงการธุดงค์ธรรมชัย กล่าวว่า “คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร จัดโครงการธรรมยาตราครั้งนี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน โดยมีพระสงฆ์จำนวน 1,130 รูปจากทั่วประเทศ มาร่วมเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ และก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมใหญ่ ด้วยการมาร่วมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย ในพื้นที่ 7 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรีนครปฐม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี พ.ศ.2558 โดยสอบถามเส้นทางประจำวันได้ที่ www.dmc.tv หรือโทร.02-831-1234”

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้