พระภาวนาวิริยคุณเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พระภาวนาวิริยคุณเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช

มุทิตาสักการะพระภาวนาวิริยคุณเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช

พระเดชพระคุุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในพระราชฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภก โดยทุกปีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ แก่พระเถรานุเถระทั่วทั้งแผ่นดิน ซึ่งปีนี้มี 71 รูป ซึ่งในครั้งนี้ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  จังหวัดปทุมธานี ได้รับพระมหากรุณาฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ พระราชภาวนาจารย์ (วิ)

พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) นอกจากท่านจะบริหารปกครองงานวัด อีกบทบาทสำคัญนั้น คือ ความเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในชีวิตสมณะของท่านนั้น วันเวลาใช้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ธรรมะแก่พระสงฆ์ และพุทธบริษัทได้นำไปปฏิบัติกันอย่างเป็นรูปธรรม ผลงานท่านเป็นทั้งพระธรรมเทศนา งานสัมมนาและผลงานเขียนหนังสือธรรมะนับกว่า 140 เล่มโดยเฉพาะเรื่อง 5 ห้องชีวิตที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงกันมากในหมู่ครูบาอาจารย์และนักเรียนทั่วประเทศ เป็นเรื่องที่มีข้อคิดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ สามารถพลิกชีวิตให้เกิดความสุขสันติกันทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัย เพราะสรรค์สร้างคุณธรรม สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลาและสมาธิ อันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต

การได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ในคราวนี้ นำความปลื้มปีติยินดีมายังพระสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ ตลอดจนถึงสาธุชนทั้งหลาย ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้กราบมุทิตาสักการะพระราชภาวนาจารย์ และประกาศเกียรติคุณของท่านให้ทราบโดยทั่วกัน