บรรพชาครั้งประวัติศาสตร์ ประเทศเนปาล :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บรรพชาครั้งประวัติศาสตร์ ประเทศเนปาล

พิธีบรรพชาสามเณร 1,112 รูป ณ วิหารมายาเทวี ประเทศเนปาล เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้รุ่งเรืองดังเช่นสมัยพุทธกาล

ประเทศเนปาล มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (Federal Democratic Republic of Nepal) เป็นที่ตั้งของศาสนสถานสำคัญในพระพุทธศาสนา คือ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ลุมพินีวัน เป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ1 ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นสังเวชนียสถานเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะ (วโนทยาน) ในสมัยพุทธกาล ลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชทรงโปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่ นำมาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า “เสาอโศก” ซึ่งจารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่า “พระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้” ลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ด้วยความดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ต้องการจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้จัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณร ครั้งประวัติศาสตร์ 1,112 รูปขึ้น ณ ประเทศเนปาล เริ่มขึ้นด้วยพิธีตัดปอยผม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 พิธีในครั้งนี้มีการจัดขบวนแห่นาคธรรมทายาทอย่างยิ่งใหญ่ มีสาธุชนเข้าร่วมพิธีหลายพันคน โดยมีมหาสังฆนายกเนปาล เมตตามาเป็นประธานสงฆ์

พิธีบรรพชาครั้งประวัติศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ วิหารมายาเทวี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมี ท่านภิกขุ โพธิแกน มหาเถโร (Bhikkhu Bodhigen Mahathero) ประธานสงฆ์เนปาล และคณะพระผู้ใหญ่ประเทศไทย ได้เมตตามาคล้องอังสะแก่นาคธรรมทายาท และในช่วงเย็นได้จัดพิธีรวมใจจุดประทีป ณ จุดที่เป็นต้นกำเนิดแสงแห่งสันติภาพ ทำให้ในค่ำคืนนั้นดวงประทีปสว่างไสวไปทั่วทั้งลุมพินีสถาน เป็นสัญญาณให้โลกรับรู้ว่า “พระพุทธศาสนาจะกลับมารุ่งเรืองสว่างไสว โดยเริ่มจากสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ดังเช่นครั้งพุทธกาล” นอกจากนี้ ฯพณฯ ดร.ราม บาราน ยาดาฟ ประธานาธิบดีเนปาล ยังขอปวารณาเป็นส่วนหนึ่งในการนำต้นกำเนิดประทีปแห่งสันติภาพโลกจากสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ไปสว่าง ณ ศูนย์รวมใจของชาวเนปาลทั้งประเทศ ที่จตุรัสทุนดีเคล กรุงกาฏมัณฑุ เมืองหลวงของประเทศเนปาล โดยจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในชื่อ “Together for World Peace” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยท่านประธานาธิบดีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย

สำหรับบุคคลประวัติศาสตร์ที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ในดินแดนประสูติของพระพุทธองค์ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มีดำริให้จัดทำหอประวัติศาสตร์ (Hall of Fame) จารึกชื่อผู้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้

อ้างอิง:

1 สังเวชนียสถาน มี 4 แห่ง คือ สถานที่ประสูติ, สถานที่ตรัสรู้, สถานที่แสดงปฐมเทศนา, สถานที่ปรินิพพาน

พิธีบรรพชา ครั้งประวัติศาสตร์ ณ ประเทศเนปาล

บทความอื่นๆในหมวดนี้