วันสมาธิโลก 2554 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วันสมาธิโลก 2554

วัดพระธรรมกายจัดทำบุญใหญ่เนื่องในวันสมาธิโลก

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2488 ได้มีการนำระเบิดปรมาณูที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์อันเจ็บปวดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ ทำให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงคราม จึงได้พยายามร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมา เพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาคมโลก นั่นคือ “องค์การสหประชาชาติ”

ในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ปี พ.ศ.2531 ได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ทั้งนี้เพราะการทำสมาธิ แม้จะเป็นธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนา แต่ก็เป็นของสากลที่ศาสนิกชนอื่นก็สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น ยพสล. จึงกำหนดเอาวันที่ 6 สิงหาคม เป็น “วันสมาธิโลก” เพื่อเป็นวันรวมใจของชาวพุทธและชาวโลกทั้งหลายมานั่งสมาธิ เพื่อให้เป็นมรณะสติเตือนใจ และมุ่งที่จะให้เกิดสันติภาพของโลกที่แท้จริงและยั่งยืน

ในปีนี้ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย หนึ่งในองค์กรภาคีขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) จึงได้จัดงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลาประมาณ 9.30 - 17.00 น. โดยในช่วงเช้า พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำสาธุชนนั่งสมาธิ ในช่วงบ่าย พระเดชพระคุณพระพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 รองแม่กองบาลีสนามหลวง และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ – สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 60 รูป ประจำปีการศึกษา 2554 ต่อด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ, พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ, พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นระดับหน ได้รับทุนการศึกษาสำนักเรียนละ 50,000 บาท ได้แก่

 • หนกลาง วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ
 • หนตะวันออก วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • หนเหนือ วัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
 • หนใต้ วัดหาดใหญ่สิตาราม จังหวัดสงขลา

สำนักเรียนบาลีดีเด่นระดับภาคมี3 ลำดับ ได้แก่ ภาค 1, ภาค 8, ภาค 9 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท, 40,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ

สำหรับสำนักเรียนที่มีผู้สอบได้รวมมากกว่า 10 รูปขึ้นไป มีจำนวน 135 แห่ง ได้รับทุนการศึกษาแห่งละ 20,000 บาท

ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 60 รูป ทุนละ 7,000 บาท

นอกจากนี้ ในพิธีดังกล่าวยังได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระหลายรูป ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา อาทิ

 1. พระเดชพระคุณพระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 2. พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะภาค1 กรรมการมหาเถรสมาคม
 3. พระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะภาค 8 กรรมการมหาเถรสมาคม
 4. พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 12 กรรมการมหาเถรสมาคม
 5. พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ โฆษกมหาเถรสมาคม กรรมการมหาเถรสมาคม
 6. พระเดชพระคุณพระพรหมดิก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะภาค 14 กรรมการมหาเถรมาคม
 7. พระเดชพระคุณพระธรรมวโรดม เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต เจ้าคณะภาค 9
 8. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะภาค 4
 9. พระเดชพระคุณพระธรรมสิทธินายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 10
 10. พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข เจ้าคณะภาค 3
 11. พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ.9 (ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
 12. พระเดชพระคุณพระธรรมปิฏก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
บทความอื่นๆในหมวดนี้