พรบ. สงฆ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕

read more