70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

44 ปี วัดพระธรรมกาย กว่า 100 โครงการภารกิจฟื้นฟูศีลธรรม

“สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดี” จากมโนปณิธานดังกล่าว วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของหลวงพ่อธัมมชโย ได้มุ่งมั่นสืบสานงานพระพุทธศาสนา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาสู่โลกอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ผ่านโครงการต่างๆกว่า 100 โครงการ ทั้งงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในและภายนอกประเทศ งานการศึกษา งานสาธารณสงเคราะห์ และงานสาธารณูปการ

แม้กาลเวลาได้ผ่านมาถึง 44 ปีแล้ว แต่มโนปณิธานของหลวงพ่อธัมมชโย ในวัย 70 ปี ยังแจ่มชัดและยังคงมุ่งมั่นอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ด้วยหวังเพียงให้มนุษยชาติทั้งหลายได้เข้าถึงสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริง ดังมโนปณิธานที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า...

“ ข้าพเจ้าจะขอสร้างบารมี โดยมุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรมให้ชาวโลกมีศีล มีธรรม ปฏิบัติธรรม จนได้ดวงตาเห็นธรรม และมีพระธรรมกาย เป็นสรณะของชีวิต”

 

โครงการที่เกิดภายในประเทศ อาทิ

 1. โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย สำหรับประชาชนทั่วไป ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9
 2. โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นสุภาพสตรี เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ
 3. โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว สำหรับประชาชนหญิงทั่วไป ครั้งแรกจัดขึ้นปี พ.ศ.2541 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 4. พิธีมอบทุนการศึกษาและมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2531 ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นปีที่ 26
 5. โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ อาทิ

 1. จัดสร้างพระและถวายพระประธานแก่วัดในประเทศบังกลาเทศ จำนวน 250 องค์ ถวายวัดในประเทศศรีลังกา จำนวน 222 องค์
 2. โครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาทกว่าพันรูป ประเทศเนปาล เพื่อพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาในแดนประสูติ
 3. โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน (World-PEC) จัดสอบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันมีเยาวชนกว่า 20 เชื้อชาติ
 4. โครงการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษและภาษสิงหล ระหว่างสถาบันธรรมชัย ประเทศไทย กับ สถาบันซีบ้า (SIBA) ประเทศศรีลังกา ในปี พ.ศ.2553
 5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 3 สถาบันการศึกษาประเทศอังกฤษ คือ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, มหาวิทยาลัยลอนดอน คิงส์คอลเลจ และ มหาวิทยาลัยคอลเลจ คอร์ก ในปีพ.ศ.2554 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนาเถรวาท: ความต่อเนื่องและความหลากหลาย”  

จากผลงานกว่า 100 โครงการ สู่รางวัลระดับนานาชาติ

 • ปี พ.ศ.2547 องค์การอนามัยโลก ได้ถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004 จากผลงานการรณรงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2548 ได้รับรางวัลมหาตมคานธี สาขาเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award)
 • ปี พ.ศ.2548 ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณจากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
 • ปี พ.ศ.2549 ได้รับรางวัล Universal Peace Award  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลก จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
 • ปี พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards  ครั้งที่ 28 จำนวน 12 รางวัล
 • ปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 • ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาระดับวัชรเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 • ปี พ.ศ.2556 ได้รับรางวัล Noble Peace Award ผู้นำชาวพุทธที่อุทิศตนเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่องระดับสูงสุด จากการประชุมขององค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2556  ยังได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้นำในการอนุรักษ์และปกป้องพุทธสถาน MES AYNAK จากสมาพันธ์พิทักษ์โบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน และล่าสุด ปี พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลผู้นำพุทธโลก (World Buddhist Outstanding Leader Award) จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WSBY) ด้วย

ข้อมูลน่ารู้

 1. สำนักเรียนวัดพระธรรมกายสอบบาลีได้มากที่สุดในประเทศถึง ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 65 รูป อุบาสิกา 5 ท่าน และมีพระภิกษุสามเณรได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงจำนวนกว่า 30 รูป
 2. โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เริ่มปี พ.ศ.2525 ปัจจุบันมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสอบปีละกว่า 5 ล้านคน จากกว่า 20,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
 3. โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 8 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการปีละจำนวน 1,000,000 คน
 4. วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจัดถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประจำทุกเดือนมาเป็นเวลา 10 ปี รวมจตุปัจจัยไทยธรรมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปฯ ไปมอบช่วยเหลือแด่พระ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มตั้งปี พ.ศ.2551 – 2557 เป็นเวลากว่า 7 ปี รวมน้ำหนักกว่า 4,400 ตัน

บทความที่เกี่ยวข้อง: