ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์

ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ (Uttaradit Youth Training Center)

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 3 หมู่ 8 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
 • 3 Moo 8, Pa Khai, Thong Saen Khan, Uttaradit, Thailand, Postal code: 53230

ติดต่อศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์

 • โทรศัพท์ 089-787-6546, 088-227-7890
 • Tel: 089-787-6546, 088-227-7890

ประธานสงฆ์

พระอรรถชาติ อตฺถชาโต (Phra Attachat Attachato)

 • ตำแหน่งหน้าที่: ประธานศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์อบรมเยาวชนแก้วพฤกษา จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับการถวายที่ดินจากคุณชะลอและคุณจำเนียร บัวน้ำจืด  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2553 มีเนื้อที่ 113 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขณะนี้  กำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 76 เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมทั้งพระภิกษุ, อุบาสก, อุบาสิกา และเยาวชนจำนวนมากในอนาคต

ข้อมูลเบื้องต้น

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งทำให้คนในสังคมมีความทุกข์ และหันไปพึ่งสิ่งเสพติด อีกทั้งสื่อบางประเภทก็ทำให้คนหลงติดกับอบายมุข อันส่งผลให้การแก้ไขปัญหาสังคมทำได้โดยยาก โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ กำลังถูกบ่มเพาะด้วยสิ่งแวดล้อมที่ล่อใจ ทำให้มีโอกาสหลงเข้าไปในวังวนของอบายมุขโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งหากเยาวชนในประเทศชาติของเราถูกทำลายสมองด้วยสารเสพติด ย่อมส่งผลถึงอนาคตของประเทศชาติของเราโดยไม่ต้องสงสัย

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ให้พวกเขาได้รู้ว่า “สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด, สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว, สิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร, สิ่งใดเป็นบุญ สิ่งใดเป็นบาป” โดยยึดหลักตามคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งจะทำให้เยาวชนเกิดนิสัยรักความดี กลัวความชั่ว และมีศีลธรรมประจำใจ เพื่อจะได้เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณธรรม สามารถนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นอารยประเทศได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
 2. เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมพระภิกษุที่บวชในโครงการภาคฤดูร้อนและภาคเข้าพรรษา
 3. เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมอุบาสิกา
 4. เพื่อใช้เป็นหมู่บ้านปฏิบัติธรรมสำหรับสาธุชนที่ต้องการปฏิบัติธรรม ในช่วงวันหยุดในโอกาสต่างๆ และวันหยุดสุดสัปดาห์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทำให้เยาวชนในพื้นที่เขตจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถเป็นหลักของประเทศชาติได้ และทำให้ชายไทยที่ผ่านการบวช เป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นพ่อบ้านที่ดี
 2. ทำให้อุบาสิกาที่ผ่านการอบรมเป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นแม่บ้านที่ดี
 3. เพื่อให้ครอบครัวของชาวอุตรดิตถ์มีแต่ความอบอุ่น มีศีลธรรมประจำบ้าน ผู้คนในสังคมรักใคร่สามัคคีปรองดองกัน

กิจกรรมที่ผ่านมา

 • จัดพิธีรวมใจอุบาสิกาแก้วรุ่นที่ 3  ให้อุบาสิกาแก้วทุกศูนย์ในอุตรดิตถ์มาทำพิธีโปรยทรายสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชน  โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายวีระชัย ภู่เพียงใจ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, นายสุชาติ ธีระวงศ์พิทักษ์ นายอำเภอทองแสนขันและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2553
 • จัดงานวันเด็กสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์อบรมฯ ในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2554
 • จัดอบรมพระภิกษุที่บวชในภาคฤดูร้อน จำนวน 16 รูป ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ.2554
 • จัดอบรมพระภิกษุที่บวชในภาคเข้าพรรษา จำนวน 13 รูป ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
 • จัดอบรมเยาวชนตามจุดต่างๆ เช่น วัดหาดสองแคว, วัดขวางชัยภูมิ
 • จัดอบรมพระภิกษุ – สามเณร ที่บวชในรุ่นภาคฤดูร้อน จำนวน 30 รูป ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอทองแสนขัน

 • ถ้ำจันทร์
 • ถ้ำดิน
 • พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้

แผนที่แสดงเส้นทางไปศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้