มหารัตนวิหารคด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มหารัตนวิหารคด

มหารัตนวิหารคด

มหารัตนวิหารคด คือ อาคารสองชั้นในรูปแบบคล้ายสเตเดี้ยมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับพระภิกษุ สามเณร และสาธุชนจากทั่วโลก ที่จะมาเจริญสมาธิภาวนา และหารือถึงวิถีทางในการนำสันติสุขและสันติภาพมาสู่มวลมนุษยชาติ การสร้างความเข้มแข้งและสมัครสมานสามัคคีให้แก่พระศาสนา และที่สำคัญที่สุดคือการแพร่ขยายความรู้ในการเจริญสมาธิภาวนา ให้กับชาวโลกโดยไม่จำกัด เชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา และเผ่าพันธุ์
 
มหารัตนวิหารคดเป็นอาคารหลังใหญ่ไร้กำแพง ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวเปลือย 2 ชั้น รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสรายล้อมรอบลานธรรมและองค์มหาธรรมกายเจดีย์ มีความยาวด้านละ 1 กิโลเมตร หลังคาเป็นโลหะสแตนเลสชนิดพิเศษทรงพีระมิดแบบพื้นลาด 4 ด้าน ใต้หลังคามีฉนวนกันความร้อน เสาและคานทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กผิวเปลือย ส่วนพื้นเป็นคอนกรีตขัดมัน รวมทั้ง 2 ชั้นของมหารัตนวิหารคดมีพื้นที่ใช้งาน 631,776 ตารางเมตร เมื่อรวมกับพื้นที่ของลานธรรมอีกจำนวนกว่า 430,000 ตารางเมตรแล้ว จะมีพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตร ซึ่งจะสามารถรองรับพุทธบริษัทที่มาร่วมประกอบพิธีแต่ละครั้งได้ถึง 1 ล้านกว่าคน
 
มหารัตนวิหารคดเริ่มสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547 เรื่อยมา ซึ่งนับตั้งแต่พื้นที่ชั้น 1 ของมหารัตนวิหารคดสามารถใช้งานได้ วัดพระธรรมกายได้ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์หลายครั้ง เช่น การเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ในวันวิสาขบูชา ใช้เป็นพื้นที่จัดตักบาตร ถวายไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์นับหมื่นรูปจากทั่วประเทศ จัดนิทรรศการพุทธประวัติ และจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ใช้เป็นที่พักสำหรับผู้อยู่ธุดงค์ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ใช้เป็นที่พักสำหรับการฝึกอบรมพระภิกษุธรรมทายาท ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับโครงการบวชอบรมธรรมทายาท และโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว เป็นต้น นอกจากมหารัตนวิหารคดจะเป็นศูนย์รวมพุทธบริษัทเพื่อการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวันสำคัญต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ตลอดทั้งปี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ "สร้างคนดี" ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้